การเตรียมตัวเพื่อเข้าสถาบันฯ ตามแนวทางและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

การเตรียมตัวเพื่อเข้าสถาบันฯ ตามแนวทางและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

และข้อควรปฏิบัติเมื่อเข้าเรียน On-Site ภายในสถาบัน

ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 35 ( วันที่ 11 มกราคม 2565)

1.ต้องได้รับวัคซีนตามที่สถาบันกำหนด

2.แจ้งข้อมูลวัคซีนเพื่อรับ E-passport

https://engineer.kmitl.ac.th/e-portfolio/index.php...

3.แจ้งผลตรวจ ATK ก่อนเข้าพื้นที่ (ระบุชื่อและวันที่ตรวจบนภาพถ่ายแนบ)

https://gofight.kmitl.ac.th

4.สแกนอุณหภูมิ ณ จุดตรวจก่อนเข้าบริเวณอาคารเรียน

5.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

6.หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์

7.ยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม

#liberal arts, KMITL

Image
Image