ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเชิงปฏิบัติการ

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางวิชาการให้พร้อมก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2565 
ณ ห้อง LA 409 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Online/On-site)

🗓  อังคารที่ 14 มิถุนายน 2565
🕘  09.00 – 10.30 : แนวทางการขอรับภาระงานด้านงานสอนตามประกาศ DPBP
👤 โดย ดร.นัทธพงศ์ จึงธีรพานิช
🕥 10.45 – 16.00 : การออกแบบการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)
👤 โดย รศ.ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์

🗓   พุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565
🕘   09.00 – 16.00 : การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
👤 โดย รศ.ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
 
👩‍💻  สำหรับผู้เข้าร่วมรูปแบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง 👉 
https://zoom.us/j/6011747283?pwd=SjFLMGY0M2wzLzladHU4bENRQThzZz09
Meeting ID: 601 174 7283
Passcode: 5458778