คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท โครงการแววนวัตกร (4+1)

โครงการแววนวัตกร (4+1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ – ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ 

Image

📢 ข่าวดีสำหรับนักศึกษาที่กำลังขึ้นชั้นปี 4 สจล.ทุกคน

✅ เปิดรับทุกคณะ

✅ เปิดรับทุกสาขาวิชา

🦚 คณะศิลปศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ – ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ

🇬🇧 โครงการแววนวัตกร (4+1) แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ์) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

 

🔅 คุณสมบัติ

🟢 แบบที่ 1 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 🟢

1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา ทุกคณะในสจล.

2.มีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคไม่ต่ำกว่า 2.50 (ปี 1-3) และมีคะแนนเฉลี่ยรวมในรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.75

3.ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาการรับเข้าศึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรซึ่งพิจารณาแล้วเห็นสมควรว่ารับเข้าศึกษาได้

🟡 แบบที่ 2 สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว 🟡

มีผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (อายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่สอบ)

TOEFL ITP 500 คะแนนขึ้นไป / TOEFL iBT 78 คะแนนขึ้นไป / CU-TEP 75 คะแนนขึ้นไป / IELTS 6 คะแนนขึ้นไป

 

🗓 สมัครสอบ (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) ตั้งแต่วันนี้ – 7 พ.ค. 67

🗓 สมัครสอบ (สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว) ตั้งแต่วันนี้ – 14 พ.ค. 67

📢 ประกาศผลผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา 23 พ.ค. 67

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศรับสมัคร

📝 ช่องทางการสมัคร : ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท

 

ℹ️ สอบถามเพิ่มเติม

ผศ.ดร.พัชรี เมืองนาคิน (Patcharee.mu@kmitl.ac.th)

คุณศุทธภา จันทร์ปลั่ง (suttapa.ch@kmitl.ac.th)

📞 โทร. 087-680-4468 (วัน-เวลาราชการ), 086-997-5834