ทำไมต้องเรียน ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม?

Image

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม มีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในระบบงานอุตสาหกรรม สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อก้าวขึ้นไปในตำแหน่งผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการต่อไปในอนาคต

โอกาสในการหางาน และเงินเดือนขั้นต่ำ

  • ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม และการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ เช่น ธุรกิจสินค้า ไทยจีน การลงทุนไทยจีน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน
  • พนักงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน เช่น กรมการกงสุล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ บริษัทร่วมทุนไทยจีนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ EEC และ SEC กลุ่มนิคมโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มธนาคาร กลุ่มโรงพยาบาล และโรงแรมชั้นนำ เป็นต้น
  • เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาจีนสื่อสาร เช่น UN, UNESCO, UNHCR, IOM เป็นต้น
  • นักวิชาการ นักวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านภาษาจีนเพื่องานอุตสาหกรรม
  • อาจารย์สอนภาษาจีนตามสถาบันการศึกษา
  • อาชีพด้านการแปลภาษาจีน เช่น ล่าม นักแปล นักเขียน คอลัมนิสต์ ที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม
  • อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้อง

ทำไมต้องเรียน ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม ที่ สจล.

สจล.เป็นสถานศึกษาที่มีพื้นที่ใกล้เขตนิคมอุตสาหกรรม กอปรกับ สจล. มีอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยี หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมจึงมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการบรูณาการองค์ความรู้ด้านภาษาจีนกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ค่าเล่าเรียน

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา
22,000 บาท