รางวัล "คนดีศรีศิลปศาสตร์ ประจำปี 2565 "

คณะศิลปศาสตราตร์ สจล

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะฯ ทั้ง 11 ท่าน

ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "คนดีศรีศิลปศาสตร์ ประจำปี 2565 "

มีรายนาม ดังนี้

1.อาจารย์ ดร.เอกรัตน์ สุวรรณกูล บุคลากรสายวิชาการ

2.นางสาวดารณี สลามเต๊ะ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

3.นางสาวรัตนา แสงจันทร์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

4.นายธนภูมิ จันทรเพท นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

5. นางสาวภควรัญชน์ ตันสุน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม

6. นางสาวเกษราภรณ์ พงษ์เอื้อ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

7. นายภัทรพล ยังชุ่ม นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

8.นางสาวกรองรัตน์ ไชยยวิชิตตา นักศึกษาระดับปริญญาโท

9. นางสาวดารารัตน์ ชูวงค์อินทร์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท

10. นางสาวพัชญ์ชฏานันท์ หลายคุณากร ศิษย์เก่สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

11. นางสาวโยสิตา น้อยลมทวน ศิษย์เก่าสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

 

Image
Image