อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS”

ขอเชิญบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ  “การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS”

🗓 วันจันทร์ที่ 4 และวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม  2565 
🕒 เวลา:  9:00 – 16:00 น. 
📍รูปแบบ On-Site📍ห้อง D203A อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
🗣 วิทยากร:  ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

✨️👉 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม:     https://forms.gle/PAfVbXnPCDcgs76R9

✨️👉 ดาวน์โหลดโปรแกรม SPSS และวิธีลงโปรแกรม:     https://csc.kmitl.ac.th/services/spss/

#School of Liberal Arts
#Knowlage Sharing Inspired by LA
#KMITL