เชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย "เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ"

Image

 

ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมรับฟัง 

การบรรยายเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565  : 9.00-16.40 
รูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting 

9.30-10.30  การบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ 
▪️เทคนิคการเลือกหัวข้อวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
▪️เทคนิคการเลือกวารสารระดับนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์
โดย รศ.ดร. วินัย ใจกล้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

11.30-13.00  การบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ
▪️เทคนิคการวางโครงร่างการเขียนตำราและการนำผลงานวิจัยมาประกอบในตำรา
โดย ศ.ดร. ปิยะ โควินทวีวัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

13.00-16.30  การบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ
▪️การพัฒนาผลงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการขอผลงานทางวิชาการ
โดย รศ.ดร. สุมาลี ชิโนกุล วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต และ รองประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ชุดที่ 2 กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/6011747283?pwd=SjFLMGY0M2wzLzladHU4bENRQThzZz09
Meeting ID: 601 174 7283
Passcode: 5458778