ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เอกรัตน์ สุวรรณกูล

Image

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.เอกรัตน์ สุวรรณกูล ✨

เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

รักษาการแทนคณบดี คณะศิลปศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง