คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม


Image

👏ขอแสดงความยินดีกับ
น.ส.นวพร วงศ์นเรศ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล “รางวัลที่ 2”
ขับร้องเพลง "永不失联的爱" (Unbreakable Love)


Image

👏ขอแสดงความยินดีกับ
น.ส.วรรณษา  รัตนาจารณ์

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล “รางวัลที่ 3”
ขับร้องเพลง "离歌" (Breakup Song) 


Image

👏และขอแสดงความยินดีกับ
น.ส.พลอยชมพู แก้วสมนึก และน.ส.ภัคจิรา ขอสินกลาง
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ชมเชย”
ขับร้องคู่ในเพลง "你,好不好?" (How Have You Been?)


การประกวดขับร้องเพลงจีน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 (รอบตัดสิน) จัดขึ้นโดยสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน และวิทยาลัยจีนศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 

#SchoolofLiberalArts #LAKMITL #KMITL Chinese for Industry, KMITL