ดร. ชุติมา ไวยสุระสิงห์

อาจารย์

 

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2560

ปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2547

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม , 2544

© 2022 คณะศิลปศาสตร์ All rights reserved.