​ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.อตินุช ปิ่นเงิน สำหรับการแปลประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ​

Image

คณะศิลปศาสตร์ สจล. ขอขอบคุณ

✨ อาจารย์ ดร.อตินุช ปิ่นเงิน ✨

สำหรับการแปลประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 32-35 ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ประกาศฉบับภาษาอังกฤษ)