LA KMITL-FIGHT เราพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

ต้องดีกว่าเก่า คือคติการพัฒนาตนเองของพวกเรา LA Staff เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับค่านิยมสถาบัน KMITL FIGHT

I : “Ignite” พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง