ผศ. ดร.อตินุช ปิ่นเงิน

หัวหน้าภาควิชาภาษา / ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Image

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2559

ปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2546

ปริญญาตรี

อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2543

 

© 2024 คณะศิลปศาสตร์ All rights reserved.