ผศ.ดร. อตินุช ปิ่นเงิน

รักษาการแทนรองคณบดีกำกับดูแลงานด้านแผนงานและวิจัย และประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Image

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2559

ปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2546

ปริญญาตรี

อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2543