ดร. เอกรัตน์ สุวรรณกูล

รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์
Image

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2562

ปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2557

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ , 2540