ว่าที่ร้อยตรี ดร. ปฏิภาณ บัณฑุรัตน์

อาจารย์
Image

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา , 2563

Pg.D.(Culinary Management) Hotel and Tourism Management Institute, Switzerland , 2554

Pg.D.(International Hotel and Tourism Management) Hotel and Tourism Management Institute, Switzerland , 2553

ปริญญาโท

ศศ.ม. การจัดการโรงแรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2552

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ , 2550