ดร. ปุณยวีร์ วิเศษสุนทรสกุล

อาจารย์
Image

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา , 2563

ปริญญาโท

วท.ม. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำลังศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) (การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2553

Master of International (Tourism and Hotel Management) Southern cross University, Australia , 2553

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (การโรงแรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ , 2551