ชญานุตม์ พัฒนสุวรรณ

อาจารย์
Image

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กำลังศึกษา

ปริญญาโท

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.ม.) (ญี่ปุ่นศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2549

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศป.ม.) ออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ , 2544