กมลา พาณิชวิบูลย์

อาจารย์
Image

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท

ศศ.ม. (การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2563

ปริญญาตรี

ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2557