ผศ. ดร.อติชาต รุ่งสว่าง

ผู้ช่วยคณบดี
Image

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) (ภาษาอังกฤษศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2565

ปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวิชาชีพและนานาชาติ) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี , 2559

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (ภาษาอังกฤษ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2554