นภาลัย มีลา

อาจารย์
Image

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหรลาดกระบัง , กำลังศึกษา

ปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหรลาดกระบัง , 2548

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี , 2541