ดร.พิริยาพร อ่วมพิทยา

อาจารย์
Image

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

ดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2562

ปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2546

ปริญญาตรี

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2529