ดร. กานต์พจี รัตนแสง

อาจารย์
Image

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

Ph.D. in English as an international language จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2563

ปริญญาโท

Master of Education Degree (Teaching English as a Foreign Language International Program) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2554

ปริญญาตรี

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา , 2549