ผศ. นิดา ลาภศรีสวัสดิ์

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
Image

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

Ph.D. Candidate (Japanese Linguistics) Tokai University (Japan) , 2545

ปริญญาโท

M.A. (Japanese Literature) Tokai University (Japan) , 2542

ปริญญาตรี

ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2529