KMITL-TEP Preparation Course


ศูนย์ภาษาพระจอมเกล้าลาดกระบัง
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อหลักสูตรอบรม  :  เตรียมความพร้อมก่อนสอบ KMITL-TEP
                              [ KMITL-TEP Preparation Course ]

วิทยากร 

•    อาจารย์ ดร.อตินุช ปิ่นเงิน
•    อาจารย์ ดร.ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์
•    อาจารย์ ดร.พิริยาพร อ่วมพิทยา
•    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปนีย์ เขมานุวงศ์
•    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อติชาต รุ่งสว่าง

วันที่อบรม : วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2565

ระยะเวลาในการอบรม
    วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9:00 – 16:00 น.
    จำนวน 6 ครั้ง รวม 30 ชั่วโมง
วิธีจัดอบรม : รูปแบบ On-Site (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม:
    ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หัวข้อการอบรมสำคัญ

•    เตรียมความพร้อมแยกเนื้อหาตามรูปแบบข้อสอบ 
•    ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ โดยปูพื้นฐานทักษะการเขียน การอ่าน และการพูด
•    ไวยากรณ์สำคัญและจำเป็นในการเข้าใจรูปประโยค การใช้คำเชื่อม 
•    พัฒนาคำศัพท์โดยฝึกการเดาความหมายของคำจากบริบท 
•    กลวิธีพัฒนาทักษะการอ่านที่สำคัญ สรุปความและตีความ 
•    ฝึกทำแบบฝึกหัดเพื่อสร้างความมั่นใจ
•    พัฒนาทักษะการพูด บรรยาย แสดงความคิดเห็นและการนำเสนอ


ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.    ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษด้านการเขียน การอ่านและการพูด ระดับพื้นฐาน   และใช้สำหรับการสอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ KMITL-TEP ได้
2.    ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมในการสอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ KMITL-TEP

จุดเด่นและความพิเศษของหลักสูตร 
•    เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ 
•    ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ โดยปูพื้นฐานทักษะการเขียน การอ่าน และการพูด
•    สอนเทคนิคและกลวิธีพัฒนาทักษะการอ่าน
•    เน้นฝึกทำแบบฝึกหัด เพื่อสร้างความมั่นใจ

ค่าธรรมเนียมการอบรม
1.    นักศึกษา / บุคลากร สจล. : 2,500 บาท
2.    บุคคลทั่วไป : 3,100 บาท

    **คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมที่ได้ชำระแล้วไม่ว่ากรณีใด นอกจากหลักสูตรที่เลือกไว้ไม่สามารถเปิดการอบรมได้

    โปรโมชั่นพิเศษ
พิเศษ! บุคคลทั่วไป ที่สมัครเรียนและชำระเงิน ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม ค่าธรรมเนียมราคาพิเศษ เพียง 2,500 บาท 

การประเมินผล:
    ผู้อบรมเข้าเรียนเกินกว่าร้อยละ 80 จะได้รับประกาศนียบัตร

กำหนดการรับสมัคร:
    ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 23 พฤษภาคม 2565

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ภาษาพระจอมเกล้าลาดกระบัง คณะศิลปศาสตร์ ตามช่องทางดังนี้
-    เว็บไซต์ la.kmitl.ac.th
-    E-mail: daranee.sa@kmitl.ac.th
-    Facebook: Faculty of Liberal Arts, KMITL
-    หมายเลขโทรศัพท์ 087-680-4468 หรือ 02-329-8000 ต่อ 3761 หรือ 3762

วิธีการสมัคร
    1. ลงชื่อสมัครเข้าอบรมทาง   https://forms.gle/HyG9Cae2Fm9R2hTB6
    2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
    3. ชำระเงินค่าอบรม โดย โอน/ฝากเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 693-0-26204-8
       ชื่อบัญชี “การบริหารจัดการกิจกรรมภายใต้คณะศิลปศาสตร์ (Management of activities under the Faculty of Liberal Arts)”    
    4. แนบหลักฐานการชำระเงิน (สลิปธนาคาร) มาพร้อมกับแบบฟอร์มการสมัคร
    5. นำส่งแบบฟอร์มการสมัคร (E-mail แจ้งการสมัครเสร็จสมบูรณ์)

 


 วิทยากร: คณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Image

ดร.อตินุช ปิ่นเงิน

Image

ดร.ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์

Image

 

ดร.พิริยาพร อ่วมพิทยา

Image

ผศ.ดร.ฐปนีย์ เขมานุวงศ์

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติชาต รุ่งสว่าง


<< BACK TO ENGLISH COURSE