รับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษา ป.โท คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

Image

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษา ป.โท คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2567


☀️คุณสมบัติผู้ขอรับทุน☀️
✅ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีแบบแววนวัตกร หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
✅ต้องเข้าเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ - ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ
✅มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 และมีค่าระดับคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า B ทุกรายวิชา

🔅กำหนดการ🔅
🔹วันนี้ - 27 พ.ค. 67: เปิดรับสมัครและยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
🔹30 พ.ค. 67:  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
🔹1 มิ.ย. 67 (9.00 น.): สอบสัมภาษณ์
🔹5 มิ.ย. 67: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา

📍ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ทางเว็บไซต์ https://la.kmitl.ac.th/master.scholarship

และยื่นใบสมัครฯ ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารที่ใช้ในการสมัครให้ครบถ้วน ทางอีเมล✉️ la@kmitl.ac.th 

ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษาระดับบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ ลว 11ก.ค 2565

ประกาศคณะ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิต ปีการศึกษา 2567

สัญญารับทุนสนับสนุน

สัญญาค้ำประกัน

ใบสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 2567

หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี