ผศ. ดร.ใยแก้ว ศีลรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Image

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

Doctor of Juridical Science (S.J.D.) La Trobe University, Australia , 2558

ปริญญาโท

Master of Global Business Law (LL.M.) La Trobe University, Australia , 2554

ปริญญาตรี

นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , 2552