ภาณุวัฒน์ จุทอง

อาจารย์
Image

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2542

ปริญญาตรี

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2534