ผศ. พนิดา จันทรกรานต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Image

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

Doctor of Philosophy (Education Psychology) Universiti Sains Malaysia

ปริญญาโท

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2545

ปริญญาตรี

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (การศึกษานอกระบบโรงเรียนและจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2542