ดร. ภัทณิดา โสดาบัน

อาจารย์

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2560

ปริญญาโท

สอบเลื่อนคุณสมบัติจาก ปริญญาตรี เป็นปริญญาเอก

ปริญญาตรี

อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) (ภาษาและวรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2552