สรียา ทับทัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.บ.) (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2543

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2539