จันจิรา จันทร์เจริญสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Image

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี , กำลังศึกษา

ปริญญาโท

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) ภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2541

ปริญญาตรี

อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) ภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2537