ผศ. ดร.ฐปนีย์ เขมานุวงศ์

หัวหน้าศูนย์ภาษาพระจอมเกล้าลาดกระบัง
Image

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

Doctor of Philosophy (Ph.D.) English Language Education/TESOL Universiti Sains Malaysia , 2562

ปริญญาโท

Master of Educational Studies (TESOL) Universiti Sains Malaysia , 2548

ปริญญาตรี

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2542