ผศ. ดร.เอกรัตน์ สุวรรณกูล

คณบดีคณะศิลปศาสตร์
Image

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562

ปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2540