ดร.สุภาพร วิชัยดิษฐ์

ประธานหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Image

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2563

ปริญญาโท

ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2556

ปริญญาตรี

บธ.บ.(การจัดการการท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2552