ดร.พิชญ์สินี ซุ่นทรัพย์

อาจารย์
Image

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

Ph.D. Program in Integrated Tourism and Hospitality Management คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , กำลังศึกษา

ปริญญาโท

ศศ.ม. การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2559

ปริญญาตรี

B.A. (Hospitality Management and Recreation) International College for Sustainability Studies, Srinakharinwirot University , 2557

ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2557