ผศ. ดร.ชาดา เตรียมวิทยา

อาจารย์
Image

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

Ph.D. Public Administration East China Normal University, China , 2558

ปริญญาโท

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) , 2545

ปริญญาตรี

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปทุมวัน) , 2541