นันทิยา สุวรรณ

อาจารย์
Image

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

ค.อ.ด. (การบริหารการศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , กำลังศึกษา

ปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2547

ปริญญาตรี

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2539