ผศ. ดร.เจนจิรา จิตรไพบูลย์

อาจารย์
Image

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา English Language Studies (International Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2554

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2548