รศ. ปรียาภา จิตต์บุญ

รองศาสตราจารย์
Image

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2536

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2533