เชิดศักดิ์ มานะกิจไพศาล

ผู้ช่วยคณบดี
Image

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, กำลังศึกษา

ปริญญาโท

: M.B.A. (Business Administration in Hospitality) Les Roches Global Hospitality Eucation, Switzerland ,2561

ปริญญาตรี

: B.B.A (Tourism and Hospitality Management) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559