ผศ. ดร.อารีย์ รุ่นพระแสง

รองคณบดี / ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม
Image

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

Ph.D. (Literature Linguistics and Applied Linguistics),Beijing Languages and Culture University, China , 2550

ปริญญาโท

M.A. (Chinese Language Philology),Beijing Languages and Culture University, China , 2547

ปริญญาตรี

อ.บ. (ภาษาไทย), คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2538