ดร.กิจฒิพงษ์ อารยะพูนพงศ์

อาจารย์
Image

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

D.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages), Minzu University of China, 2561

ปริญญาโท

M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages), Minzu University of China, 2556

ปริญญาตรี

อ.บ. (ภาษาจีน), คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554