พิธีมอบรางวัล "คนดีศรีศิลปศาสตร์" ประจำปี 2566

Image

 

Image

คนดีศรีศิลปศาสตร์

ประเภทบุคลากร

ดร.เอกรัตน์ สุวรรณกูล

บุคลากรสายวิชาการ

"ตั้งใจทำปัจจุบันให้ดี เพื่อให้มีอดีตที่สวยงามในอนาคต"

 

Image

คนดีศรีศิลปศาสตร์

ประเภทบุคลากร

นางสาววิรัช พุ่มเจริญ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

"ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น  อดทน ใจรัก ความพยายาม ยึดมั่นถือกฎระเบียบ"

 

Image

คนดีศรีศิลปศาสตร์

ประเภทบุคลากร

นางสาวดารณี สลามเต๊ะ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

"ไม่มีอะไรยากเกินความพยายาม และความสามารถของมนุษย์"

 

Image

คนดีศรีศิลปศาสตร์

ประเภทศิษย์ปัจจุบัน

นางสาวชโลบล นันทิตระการ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์–ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ

"Be proud of how hard you are trying"

 

Image

คนดีศรีศิลปศาสตร์

ประเภทศิษย์ปัจจุบัน

นางสาววริสสรา เลาหเธียรประธาน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Image

คนดีศรีศิลปศาสตร์

ประเภทศิษย์ปัจจุบัน

นางสาวชณิชา ปิ่นปินันธ์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

Image

คนดีศรีศิลปศาสตร์

ประเภทศิษย์ปัจจุบัน

นายอภิสิทธิ์ เปียกสันเทียะ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม

Image

คนดีศรีศิลปศาสตร์

ประเภทศิษย์ปัจจุบัน

นายชุณหชาติ ตั๋นสกุล

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

Image

คนดีศรีศิลปศาสตร์

ประเภทศิษย์เก่า

นางสาวลัทธิยา ปาร์มวงศ์  

ศิษย์เก่าหลักสูตรศศม. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ - ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ

"good things take time"

Image

คนดีศรีศิลปศาสตร์

ประเภทศิษย์เก่า

นางสาวเพียงนภา มงคลใหม่

ศิษย์เก่าหลักสูตร ศศบ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Image

คนดีศรีศิลปศาสตร์

ประเภทศิษย์เก่า

นางสาวปัณฑ์ชนิต กฤษณจักราวัฒน์

ศิษย์เก่าหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

Image

คนดีศรีศิลปศาสตร์

ประเภทศิษย์เก่า

นางสาวพรนภา ภูมิโคกรักษ์

ศิษย์เก่าหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น