KMITL Language Center

เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษา สร้างบุคลากรที่สามารถแข่งขันและตอบโจทย์ตลาดโลก เสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาสำหรับ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป พร้อมเปิดให้บริการสอบวัดระดับทางภาษาที่ได้มาตรฐาน และบริการงานแปล

บริการของเรา

 
การอบรมภาษา - หลักสูตรอบรมที่หลากหลายทั้ง 4ทักษะ การพูดการฟัง การอ่าน และการเขียน เพื่อประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ
 
การสอบวัดระดับทางภาษา บริการการสอบ TOEIC , TOEFL , SAT ,KMITL-TEP และ KMITL EXIT EXAM
 
บริการงานแปล ที่ได้คุณภาพโดยนักศึกษา และ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษา ของคณะศิลปศาสตร์
 
การส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
Image

รู้จักศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการให้เป็นหน่วยงานใหม่ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำหนดให้คณะศิลปศาสตร์มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการด้านภาษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ชมรมของเรา