ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์

Image

1. ผศ.ดร. ฐปนีย์ เขมานุวงศ์

รักษาการแทนรองคณบดีกำกับดูแลงานด้านบริหารวิชาการและบัณฑิตศึกษา รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ภาษาพระจอมเกล้าลาดกระบัง

2. ดร. อตินุช ปิ่นเงิน

รักษาการแทนรองคณบดีกำกับดูแลงานด้านแผนงานและวิจัย และประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3. ผศ.ดร. พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์

รักษาการแทนรองคณบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร

4. ผศ.อติชาต รุ่งสว่าง

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีกำกับดูแลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

5. ว่าที่ร้อยตรี ดร. ปฏิภาณ บัณฑุรัตน์

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีกำกับดูแลงานด้านพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร

6. นางปราณี นิลขาว

รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ