คณาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 • ผศ. ดร.อตินุช ปิ่นเงิน

  หัวหน้าภาควิชาภาษา / ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • รศ. ปรียาภา จิตต์บุญ

  รองศาสตราจารย์
 • รศ. พรทิพย์ ไวแสง

  รองศาสตราจารย์
 • ผศ. ดร.กานต์พจี รัตนแสง

  อาจารย์
 • นันทิยา สุวรรณ

  อาจารย์
 • ดวงพร จริจิตไพบูลย์

  อาจารย์
 • User image

  ผศ. เชิดพงศ์ อุตตะมะ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ดร.มณฑา พลรักษ์

  อาจารย์
 • ดร.จาริณี จันทร์ศรี

  อาจารย์
 • ดร.ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์

  อาจารย์
 • ผศ. ดร.เจนจิรา จิตรไพบูลย์

  อาจารย์
 • ดร.ธนัสนี จิตต์พานิชย์

  อาจารย์
 • ปิยนุช ตรีสัตญาณมุณี

  อาจารย์
 • User image

  วรปรัชญ์ มะโนวัง

  อาจารย์